تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

پول چی کسی خرج چه کسی میشود؟!

وقتی یک نفر پولش را خرج می کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد ، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج می کند ، اما درباره اینکه پولش را صرف خرید چه چیزی کرده است کمتر دقت می کند .

شعارسال: میلتون فریدمن در
جشن تولد نودسالگی خویش ، فلسفه انتخاب عمومی را چنین بیان می کند :

وقتی یک
نفر پولش را خرج می کند تا برای خود چیزی بخرد ، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج
می کند و چه چیزی می خرد .

وقتی یک
نفر پولش را خرج می کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد ، بسیار مراقب است که چه
مقدار خرج می کند ، اما درباره اینکه پولش را صرف خرید چه چیزی کرده است کمتر دقت
می کند .

وقتی یک
نفر پول فرد دیگری را خرج می کند تا برای خودش چیزی بخرد ، بسیار مراقب است که چه
چیزی می خرد ، اما درباره اینکه چه مقدار خرج می کند ، چندان مراقب نیست .

و وقتی یک
نفر پول فرد دیگری را خرج می کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد ، نه به مقدار پولی
که خرج می کند و نه به آن چیزی که برایش پول خرج کرده است توجهی نمی کند و این کار
دولت است برای شما . ( شافریتز ، ۱۳۹۰ : ۳۴۷ )/کتاب مبانی و اصول سیاست گذاری
عمومی

شعارسال،
با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از وب سایت اطلاع رسانی مخبر ، تاریخ انتشار: ۱۶
خرداد ۱۳۹۷ ، کدخبر: ۹۶۳۹۸۶ ،
www.mokhbernews.ir